The A J Mason GroupThe A J Mason Group

THE A. J. MASON GROUP
以心建家自1978年 english   |   中文  

工作伙伴

香港美生集团的成功全赖以下尊敬的合作伙伴与专业人士鼎力支持:

 
置业合作伙伴
     
Cheung Kong Holdings
Hong Kong
  PCI Group
Vancouver
  Chinese Estates Group
Hong Kong
 
           
         
Optics Valley Union          
           
           
专业合作伙伴    
           
     
Musson Cattell Mackey Partnership
Vancouver
  DCYSA
Montreal
  A00
Shanghai